Spring til indhold

Henvendelse til

Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Danmark
Tlf.+45 33 92 00 00 Tlf. +45 33 92 11 12

Danmark i Irak

Danmark har ingen ambassade i Irak. Du kan i stedet henvende dig til Udenrigsministeriet i København.

For English, see below

Du kan henvende dig til Udenrigsministeriet i København på mail til um@um.dk og telefon +45 33 92 00 00. I nødstilfælde uden for normal kontortid kan du kontakte ministeriets globale vagtcenter på telefon +45 33 92 11 12 eller mail til bbb@um.dk.

Har du akut brug for hjælp i Irak?
Hvis du er borger i Danmark og akut har brug for hjælp i Irak, kan du henvende dig på et andet EU-lands ambassade i Bagdad. Du kan for eksempel få udstedt et EU-nødpas, hvis du har mistet dit almindelige pas under opholdet i Irak.

Frankrig, Grækenland, Italien, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet og Tyskland har ambassader i Bagdad.

Er dit pas ved at udløbe?
Forny dit pas uden for Irak, inden det udløber. Du kan ikke få nyt dansk pas eller dansk nødpas i Irak. Og du kan ikke regne med at få et EU-nødpas (ETD) på et andet EU-lands ambassade, hvis dit danske pas er udløbet. Dit pas skal være gyldigt mindst 6 måneder ud over den dato du forlader Irak igen.

Hvis du vil søge visum eller opholdstilladelse
Hvis du vil søge visum, opholdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse til Danmark, skal du kontakte en dansk diplomatisk repræsentation i regionen. Det kan for eksempel være de danske ambassader i Ankara, Kairo eller Teheran og generalkonsulaterne i Istanbul eller Dubai. Du må regne med at skulle bestille tid for at aflevere en ansøgning. Du kan få mere information på repræsentationernes hjemmesider.

Legalisering af dokumenter fra Irak
Ingen af Danmarks repræsentationer i udlandet eller Udenrigsministeriet i København kan legalisere irakiske dokumenter. Vi har ikke mulighed for at bekræfte underskriften på dokumenterne.

Det honorære konsulat i Erbil
Der er et dansk honorært konsulat i Erbil, som i visse tilfælde vil kunne vejlede eller hjælpe dig. Du kan kontakte det danske honorære konsulat i Erbil på:

  • Telefon +964 (0) 750 751 7073.
  • E-mail dara.alkhayat@yahoo.com.
  • Adresse: Al-Khayat Compound, opposite of Erbil Court, Erbil
  • Åbningstid: Søndag-Torsdag, 12.00-20.00.

-- 0 --

Denmark in Iraq


Denmark has no embassy in Iraq. Instead you can contact the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen.

You can contact the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen by e-mail to um@um.dk and phone +45 33 92 00 00. In case of emergency outside normal office hours, please contact the Ministry's Global Emergency Center at +45 33 92 11 12 or mail to bbb@um.dk.

Do you have an urgent need for help in Iraq?
If you are a resident in Denmark and urgently needs help in Iraq, you can contact another EU country’s embassy in Baghdad. For example, you may have an EU emergency travel document (ETD) issued if you have lost your ordinary passport during your stay in Iraq.

France, Greece, Italy, the Netherlands, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Great Britain, Sweden, the Czech Republic, and Germany have embassies in Baghdad.

Is your passport about to expire?
Remember to renew your passport outside of Iraq before it expires. You cannot get a new Danish passport or Danish emergency passport in Iraq. Moreover, you cannot have an EU Emergency Travel document issued at another EU country's embassy if your Danish passport has expired. Your passport must be valid for at least 6 months beyond the date you leave Iraq again.

If you want to apply for a visa or residence permit
If you wish to apply for a visa, residence permit or re-entry permit to Denmark, contact a Danish diplomatic representation in the region. For example, you may contact the Danish embassies in Ankara, Cairo or Tehran and the Consulate General in Istanbul or Dubai. You must expect to book time for an appointment, if you wish to submit an application. You can get more information on the representations' websites.

Legalization of documents from Iraq
None of the Danish representations abroad or the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen can legalize Iraqi documents. We are not able to confirm the signature on the documents.

The Honorary Consulate in Erbil
There is a Danish Honorary Consulate in Erbil, which in certain cases will be able to guide or assist you. You can contact the Danish Honorary Consulate in Erbil on:

  • Phone +964 (0) 750 751 7073.
  • E-mail: dara.alkhayat@yahoo.com.
  • Address: Al-Khayat Compound, opposite of Erbil Court, Erbil
  • Opening hours: Sunday-Thursday, 12:00-20:00.